پنجشنبه، دی ۲۹، ۱۳۸۴

تولد


لطفا یکی باب دیلن شود و ساز دهنی بزند.
بن بــــــــــــــــــــــــــــــــست یک ساله شد.
پ.ن:عکس از جینی